Workshop with Mrs. Jenny
  • 22 March 2021 at 10:01
  • 113
  • 0

 Work Shop with Mrs.Jenny Bowker

เก็บภาพบรรยากาศ Work Shop วันที่ 5 ก.พ. 2554 มาฝากคะ

 

  ขอเริ่มด้วยภาพนักเรียนกับ Mrs.Jenny Bowker ก่อนนะคะ


 

         

      

        


      

 

        

           

ต่อไปเป็นภาพบรรยากาศในการเรียนค่ะ